Количка

0 артикула

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на платформата www.biozona-bg.com

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи Условия („Общи Условия”) представляват правно съглашение между Вас („Вас“, „Ви“ или „Ползвател”) и „Орфей Клуб Уелнес” АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието на Р България с ЕИК 160098651, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, бул. „Христо Ботев” 27А („ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ или „Титуляр“).

(2) С отварянето или с използването на каквато и да било част от платформата, предлагана отwww.biozona-bg.com вие декларирате, че познавате и разбирате настоящите Общи условия, приемате ги изцяло и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 2. (1) Платформата www.biozona-bg.com е собственост на българското търговско дружество „Орфей Клуб Уелнес” АД, с ЕИК 160098651, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, бул. „Христо Ботев” 27А.

(2) Достъпът до онлайн платформата www.biozona-bg.comсе осъществява чрез мрежата world wide web, чрез PDA, чрез мобилни мрежи и RSS емисии. 

(3) Независимо от техническото средство и начинът, по който е осъществен достъпа, настоящите Общи условия имат еднаква правна стойност и са еднакво задължителни за страните.

Чл. 3. (1) Орфей Клуб Уелнес” АД, с ЕИК 160098651 си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, за което ще бъдете уведомени с публикация на началната страница на www.biozona-bg.com

(2) Евентуална промяна на Общите условия не може да води до по - неблагоприятни условия за вече заявени и все още неприключили обменни операции.

РАЗДЕЛ II 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 4. (1) Използваните термини в настоящите Общи условия имат следните значения по следния смисъл:

(2) „Средства (материали)” означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до помощни файлове, справочна документация, тренировъчна документация или техническа информация и брифинги във връзка с Платформата, Съдържанието и Софтуера. Средствата не са предмет на използване от Ползвателя съгласно тези Общи Условия. Същите са собственост на Титуляра.

(3) „Софтуер” означава цялата или която и да е част от софтуерна технология, доставена Ви по силата на настоящите Общи Условия, независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба, /състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код/ собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се осъществява посредством интернет. Понятието” Софтуер” не включва Софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

(4) „Платформа“ означава потребителска онлайн информационна система – собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“, с включеното в нея съдържание, а именно: он – лайн магазин за продукти и услуги на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ и/или на партньори на последното и други. Видът на Платформата, нейното структуриране и/или съдържание се определя по преценка на Титуляра и може да бъде обект на промяна – резултат от решение на последния.

(5) “Съдържание” означава всички данни, видеозаписи, звукозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация, включени в Платформата, включително и информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или предлаганите оферти от „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ и партньорите, съдържанието на всяко съобщение, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства, информацията, касаеща ползвателите и др.

(6) “Услуга/и” на Платформата включва/т:

- стена за поръчка;

- лична стена на регистриран потребител;

- възможност за избор и покупка на разнообразни продукти и услуги

(7) ”Партньор” е всяко лице, с което „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя и/или предлага на потребителите на Платформата допълнителни услуги и/или стоки и продукти и/или друга информация.

(11) „Cookies“ са малки файлове, които се изпращат до компютъра на Ползвателя от уебсайтовете, които посещава, и се съхраняват на него. „Cookies“ се съхраняват във файловата директория на използвания браузър. Следващия път, когато Ползвателя посети същия сайт, браузърът прочита „Cookie“ и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал „Cookie“. За повече информация, моля, посетете например сайта www.allaboutcookies.org 

РАЗДЕЛ III

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 5. (1) Съдържанието на Платформата (с изключение на стоките, продуктите и услугите от електронния магазин и платформата, предназначени за продажба), софтуерът и средствата не са предмет на продажба.

(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД e носител на всички права върху Платформата, съдържанието и софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

(3) Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити съдържанието на платформата, софтуера и средствата от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. „„Орфей Клуб Уелнес“ АД си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи Условия, включително правото да променя и подобрява платформата, софтуера и средствата. 

(4) „Орфей Клуб Уелнес“ АД не предоставя на ползвателя изрично или косвено право върху патентите, търговските марки, или информацията, която е търговска тайна на „Орфей Клуб Уелнес“ АД или неговите лицензодатели или неговите партньори.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА

Чл. 6.  (1) Съгласно настоящите Общи Условия, „Орфей Клуб Уелнес“ АД предоставя на ползвателя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право на използване на съдържанието на платформата, като разрешава на ползвателя да осъществява позволената употреба съгласно настоящите Общи Условия.

(2) Предоставеното право по - конкретно включва: право на ползвателя да използва съдържанието на платформата в съответствие с обхвата на използването съгласно чл.4 от тези Общи Условия. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от „„Орфей Клуб Уелнес“ АД, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено ползвателя.

РАЗДЕЛ V

ОБХВАТ НА ПОЛЗВАНЕТО

ПОРЪЧКА НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7 (1) Ползвателят може да прави Поръчки на платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

(2) Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

(3) „Орфей Клуб Уелнес“ АД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалият брой продукти от един и същи вид и модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

Чл. 8 (1) Ползвателят се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на „Орфей Клуб Уелнес“ АД поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

(2) С изпращането на поръчката ползвателят разрешава на „Орфей Клуб Уелнес“ АД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор. Договорът за покупко-продажба от разстояние между „Орфей Клуб Уелнес“ АД и Клиента се смята за сключен, при действащите към момента Общи условия на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

Чл. 9 „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от ползвателя Поръчка, за което следва да уведоми ползвателя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на ползвателя на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на „Орфей Клуб Уелнес“ АД при он-лайн плащания

• предоставените от ползвателя данни в платформата са непълни и/или грешни.

Чл. 10 (1) Ползвателят ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от „Орфей Клуб Уелнес“ АД в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Ползвателят следва да върне на „Орфей Клуб Уелнес“ АД продукта/стоката, с ненарушена (не отваряна) опаковка и/или етикет, на адрес: Пловдив, бул. „Христо Ботев” 27А, като междувременно уведоми „Орфей Клуб Уелнес“ АД за това на bioprodavalnik@gmail.com или на телефон 032585886 като използва предвидената от закона форма, съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите. 

(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД се задължава да възстанови единствено и само платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който ползвателят се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на ползвателя, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от ползвателя и/или чрез наложен платеж, при изпратена от страна на Клиента стока/прокукт

Чл. 11 „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените продукти и/или Стоки или до получаването на задоволително доказателство, че същите са били изпратени.

Чл. 12 Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 13 В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от ползвателя не може да бъде доставена/предоставена от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, то последният ще информира ползвателя за това и ще възстанови по сметката на ползвателя платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която „Орфей Клуб Уелнес“ АД е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

Чл. 14 . Ползвателят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при предоставяне на услуги (като например, но не изчерпателно посочените: електронни книги, он-лайн видео съдържание, он-лайн аудио съдържание, видео и аудио съдържание на материален носител и др.), при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен частично и/или изцяло от търговеца;

• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, изработени по поръчка на ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на ползвателя;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и/или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

КАЧВАНЕ И/ИЛИ СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ

Чл. 15 Потребителят е длъжен да не:публикува следната информация, която да не е: 

• да не е клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание;

• да не призовава към насилствена промяна на установения конституционен ред;

• да не призовава към насилие;

• да не съдържа забранени от закона послания;

• да не уврежда оборудването и/или компютърните програми на другите Ползватели;

• да не обижда останалите Ползватели;

• да не е спам;

• да не нарушава авторски права и интелектуална собственост на трети лица

Чл. 16 (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД ще предприеме последващи стъпки, ако получи оплакване за нарушение на авторските права или за качване материал, който отговаря на едно следните описания:

• противоречи на правилата на морала и добрите нрави;

• съдържа насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

• представлява порнографско или има открито сексуално съдържание;

• съдържа прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно или друго публично имущество;

• съдържа ясно различими тела на жертви от катастрофи или други тежки инциденти;

• обижда дадена религия или съдържа религиозна агитация;

• разкрива търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;

• представлява обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен ако титуляра на правото не е дал съгласието си;

• нарушава имуществени или неимуществени права, или законни интереси на трети лица;

• пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядва фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

• накърнява доброто име на другиго и призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• съдържа информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;

• съдържа информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

(2) Ползвателят носи отговорност за нарушение на права на авторите и в случай на иск срещу „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ще бъде привлечен като страна и ще дължи обезщетение за всички разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използване на услугите от страна на ползвателя, когато използването е в пряка причинно-следствена връзка с вредоносен резултат за „„Орфей Клуб Уелнес“ АД, за негов партньор, служители и/или агенти.

(3) Ползвателят разбира и приема, че съдържание което публикува може да бъде премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от администраторите на платформата. В този смисъл, с приемането на тези Общи условия, ползвателят се съгласява и се отказва от всякакви права и претенции, които би могъл да има във връзка с изменението, промяната или премахването на публикуваното и/или споделено от него съдържание.

Чл. 17 (1) В случай на установяване от страна на „Орфей Клуб Уелнес“ АД на ползване на регистриран профил от повече от един потребители, „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да блокира профила и да изтрие всички активи натрупани на съответния профил. Отговорността за ползването на профил се носи от Ползвателя, като последният ще носи отговорност по силата на Общите Условия.

(2) Регистрацията в платформата е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи Условия.

(3) При регистрация Ползвателят попълва формата за регистрация, посочена в Платформата. Данните, които се попълват са, както следва:

Име

Фамилия

Имейл

Парола

(4) Регистрация е допустима единствено и само за пълнолетно и дееспособно лице, което е декларирало съгласието с Общите Условия на „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Не се допуска регистрация на лице под 18-годишна възраст. При установяване на регистрация на непълнолетно и/или недееспособно лице, „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да изтрие профила /акаунта/ на съответния потребител без да дължи заплащането на обезщетения, неустойки и да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от изтритите профили /акаунти/.

Чл. 18 (1) С акта на регистрацията се счита, че настоящите Общи Условия са приети и подписани

(2) Регистрацията в платформата на „Орфей Клуб Уелнес“ АД се губи и/или отнема, при неспазване на Общите условия от страна на потребител/ползвател.

(3) Всеки Ползвател има право да получи достъп, чрез интернет до Съдържанието на Платформата, съгласно условията на „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

Чл. 19 В случай на онлайн плащания или плащания в банка, „Орфей Клуб Уелнес“ АД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от ползвателят или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към „Орфей Клуб Уелнес“ АД и/или на партньори на платформата може да се приема като международно плащане от някои банки и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, при които „Орфей Клуб Уелнес“ АД прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на ползвателя. Затова „Орфей Клуб Уелнес“ АД препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он - лайн плащания или такива чрез банка за стоки, продукти и услуги, продавани от „Орфей Клуб Уелнес“ АД и партньорите на платформата.

Чл. 20 . В случай на получен достъп до платформата, без да е извършена регистрация ще се счита, че потребителят е обвързан с настоящите Общи условия и че същите са приети от момента на зареждане на страницата на www.biozona-bg.com 

РАЗДЕЛ VI

НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

Чл. 21 (1) С изключение на предвиденото в настоящите Общи Условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин/включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата, Софтуера и Документация или части от тях. Ползвателят няма право да предоставя достъп до Платформата, Софтуера и Документацията.

(2) Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в Платформата, нейното съдържание, софтуера или Документацията, или части от тях, включително и за отстраняване на грешки;

(3) Ползвателят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на Платформата, на Софтуера и Документацията, включително за архивни цели.

(4) С изключение на предвиденото в настоящите общи условия, ползвателят, няма право да разпространява код/ове за активиране, регистрационни кодове на Софтуер, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие на „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

Чл. 22 . Ползвателят се задължава, респ. се съгласява да /че/: 

(1) Спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата, включително, но не само – да не обижда други потребители, да не разпространява забранени от закона материали и/или противоречащи на морала, да не уврежда доброто име и авторитет на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, нейното ръководство и на Платформата или отделни елементи на нейното съдържание;

(2) Получава допълнителна информация по посочени от него email от страна на „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Видът на информацията зависи от преценката на „Орфей Клуб Уелнес“ АД;

(3) За целите на статистиката, Ползвателят се съгласява, че „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител с постиженията на Платформата и други.

(4) При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи Условия, „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да: изключи нарушителите от Платформата, да ограничи участието им в същата или други; да заличи регистрацията на съответния Ползвател; да прекрати настоящите Общи Условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

(5) Ползвателят се съгласява, че „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да изпраща кратки текстови съобщения (SMS) с информация и промоции за Платформата до него, в случай че е посочил мобилен телефон за връзка. „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да изпраща електронни писма на Ползвателя с информация за Платформата и Съдържанието на Платформата.

РАЗДЕЛ VII 

СРОКОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23 Правата по тези общи условия влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите. Правата, предоставени по силата на Общите условия, ще продължат до:

• момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата, Софтуера и Документацията;

• момента, в който „Орфей Клуб Уелнес“ АД по негова преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата; или

• прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите Условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

Чл. 24 (1) При прекратяване Ползвателят е длъжен да: а/ преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията; и б/ да деинсталира, отстрани и унищожи целия Софтуер и Документация и всички цели или частични копия, модификации или слети части под всякаква форма.

(2) Независимо от причината за прекратяване, „Орфей Клуб Уелнес“ АД не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

(3) „Орфей Клуб Уелнес“ АД си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност титулярът да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Ползвателите се дължи единствено и само връщане на авансово платените суми (ако има такива) за стоки, продукти и услуги от електронния магазин на „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

РАЗДЕЛ VIII

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Чл. 25 (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД не гарантира, че Платформата, Софтуерът и Документацията ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe), или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания.

(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД не гарантира надеждността на Платформата и Софтуера.

(3) „Орфей Клуб Уелнес“ АД отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Софтуерът и Документацията не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.

(4) Цялата отговорност на „Орфей Клуб Уелнес“ АД ще бъде ограничена, изцяло по преценка на последното, до поправка, корекция или обработка на съдържание на Платформата или Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от „„Орфей Клуб Уелнес“ АД в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на „„Орфей Клуб Уелнес“ АД по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Платформата, Софтуера или Документацията.

Чл. 26 „Орфей Клуб Уелнес“ АД не носи отговорност пред Ползвателя за разходите за доставяне на услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото споразумение или с използването на Платформата, Софтуера или Документацията, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали „Орфей Клуб Уелнес“ АД е бил уведомен за възможността за такива вреди.

Чл. 27 Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване „Орфей Клуб Уелнес“ АД бъде осъдено да заплати обезщетение, сума или им бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на паричния еквивалент на размера на минималната месечна активност съгласно настоящите Общи Условия и БП на „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Ако предоставянето на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията са безвъзмездни – отговорността се носи от Ползвателя.

Чл. 28 Страните се съгласяват, че „Орфей Клуб Уелнес“ АД е утвърдил настоящите Общи Условия, основавайки се на отказа от отговорност и ограниченията, постановени тук и че същите отразяват разпределянето на риска между страните и че същите съставляват основна част на сделката между страните.

Чл. 29 Всички изображения, поместени на на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганите Стоки/Продукти и/или Услуги, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока/продукт и/или услуга или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Ползвателят няма право да търси каквато и да е отговорност на„Орфей Клуб Уелнес“ АД за такива несъотвествия.

РАЗДЕЛ IX

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 30 (1) Ползвателят се съгласява, че поради начина на действие и използване на Платформата, Софтуера и Документацията, „Орфей Клуб Уелнес“ АД може да има право на достъп до лична на Ползвателя информация. Инсталацията и/или използването на Софтуера (или част от него), както и услуги, предоставяни от „Орфей Клуб Уелнес“ АД или свързани с тях, е възможно да доведат до събиране, използване или обработката на лична информация, от страна на доставчика, като „Орфей Клуб Уелнес“ АД ще събира, използва лична информация, получена директно от ползвателя само след писмено съгласие от страна на ползвателя. 

(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД ще пренася и съхранява лична информация за Ползвателя само след негово писмено съгласие за целите на използването по смисъла на този Общи Условия.

Чл. 31 „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да разкрива лични данни на Ползвателя само чрез съгласие на държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. „Орфей Клуб Уелнес“ АД е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

РАЗДЕЛ X

ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“ („COOKIES“)

Чл. 32 (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД използва „Cookies“ и подобни на тях файлове и технологии в сайта, напр. Local Shared Objects, известни и като „Flash cookies“, web beacons и т.н.  Страните се съгласяват, че ако Ползвателя посети платформата и настройките на браузъра му приемат „Cookies“, ще се счита, че Ползвателя е дал съгласие „Орфей Клуб Уелнес“ АД да използва „Cookies“.

(2) „Cookies“ са от съществено значение за функционирането на платформата и ключови за улесняването на работата на Ползвателя с него - навигиране без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено. „Cookies“ също така запазват продукти от потенциален интерес, когато Ползвателя бъде пренасочен ъм сайт на оператор за евентуална покупка.  „Cookies“ ни позволяват да подобряваме платформата, като събират информация за това, как се използват. „Cookies“ ни помагат да направим съдържанието възможно най – персонализирано. Възможно е в бъдеще „Орфей Клуб Уелнес“ АД да разшири  рекламирането на 3-ти страни и към други сайтове на последното. Възможно е домейнът да включва и елементи, които задават „Cookies“ от името на трета страна, напр. Facebook „Like“ бутон или Twitter „Tweet“ бутон.

(3) Ползвателя може да прегледа наличните опции за управление на „Cookies“ в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на „Cookies“, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на „Cookies“, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options.  „Орфей Клуб Уелнес“ АД използва рекламни „Cookies“, управлявани от трети страни, за да промотира своите продукти в други уебсайтове. Възможно е да Ползвателя да избере да не получава определени управлявани от трети страни рекламни „Cookies“ чрез сайтове за управление на „Cookies“ на трети страни, като AppNexus, Audience Science, DoubleClick, AdTech, AdOcean, Atlas, Criteo, Facebook, Google Analytics и Adobe Flash. Възможно е деактивирането на „Cookies“ да попречи на Ползвателя да използва определени зони от сайта.

(4) Валидността на сесийните „Cookies“ изтича, когато затворите браузъра. Постоянните „Cookies“, включително Local Shared Objects („Flash cookies“), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.

РАЗДЕЛ XI

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ

Поръчки

       След валидно изпращане на Вашата поръчка ще получите обратен e-mail, чрез който можете да прегледате заявената от Вас поръчка. Това не е официално потвърждение, че продуктите са налични или че поръчката Ви е приета от оператор. Получаването на телефонно обаждане от www.biozona-bg.com към вас представлява приемане на поръчката от наша страна и потвърждаване на офертата за продажба. Преди приемане на поръчката  www.biozona-bg.com не е задължен да я изпълни.

       Ако не се свържем с Вас в рамките на 24 часа през работните дни или на първия работен ден след почивни дни, значи имаме технически проблем. Моля, повторете поръчката.

       www.biozona-bg.com може да изиска допълнителна информация от клиента преди приемане на поръчката. Ако не успеем да се свържем с Вас по телефона или по e-mail за потвърждение от Ваша страна, ще отложим изпълнението на поръчката до момента, в който се свържем. Ако това не стане в рамките на една седмица, ще приемем, че сте се отказали от заявката.

       Също така може да се откажете от направената от Вас на поръчка, когато се свържем с Вас за потвърждение по телефона.

Начин на доставка

       Доставката и рекламацията са за Ваша сметка, освен в случайте, където е упомената безплатна доставка за конкретна оферта. 

       При доставка Вие ползвате преференциални цени за куриерската услуга, благодарение на изключителен договор, който сме подписали с фирмите - куриер. Въпреки това те си запазват правото да поставят допълнителна надценка, ако Вие имате допълнителни условия на доставката, напр. желаете да получите пратката в определен час, теглото надхвърля определени граници, ако желаете експресна доставка, а също и според адреса на доставка.

       Ако не успеете да се свържете с нас по телефона, това означава, че звъните извън работното време на магазина или в момента консултираме друг клиент. Предварително Ви благодарим за търпението и разбирането.

       Можете да направите поръчка онлайн, като доставките се извършват чрез куриерска фирма "Econt". За Ваше удобство и по-бърза доставка, голяма част от продуктите ни, тръгват директно от Производителите. За всеки продукт, изпратен от различен производител, се начислява отделна такса от куриерската фирма.

Може да изберете най-удобният начин за доставка на поръчката:

  • Доставка до адрес  - личен или служебен в работно време;
  • Доставка до офис на Econt - по-изгоден вариант, който ви позволява да планирате кога да получите пратката си.

Цена на доставката

Цената за доставка се определя от фирмата- куриер "Еконт", в зависимост от броя, теглото, вида, адреса и начина на доставка на пратките. 

Внимание! Посочените цени за доставка при направена поръчка в www.biozona-bg.com са ориентировъчни!

Тук можете да изчислите приблизителната цена на Вашата поръчка https://www.econt.com/services/shipment-price .

Срокове за доставка

Доставката се извършва в рамките на 5 работни дни, ако не е посочено друго в пълната информация на продукта. Поръчките, направени след 15:00 ч. или в почивен ден, се обработват на следващия ден или на първия работен.

Наличности

Стараем се да обновяваме наличностите своевременно, но е възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен. В такъв случай ще се свържем с Вас в най-кратък срок по телефона.

Промени в тези Условия за доставка

Ние си запазваме правото при необходимост да променяме или актуализираме условията за доставка, информирайки Ви своевременно.

Условия за връщане на закупена стока

Имате право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.

Всяка стока, закупена от www.biozona-bg.com, може да бъде върната към нас в рамките на 14 /четиринадесет/ календарни дни, без значение от причината. Всяко връщане се разглежда от нашите online консултанти, за да се провери целостта на върнатите артикули и търговският им вид. В случай че върнатата от вас стока е в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и неизползвана, ние ще ви върнем парите (без разхода за транспорт, ако има такъв) в рамките на 14 дни.

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да приложи копието, когато попълва молба за връщане.

Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането. Не носим отговорност за липси и настъпили механични проблеми след преминаване на стоката във ваши ръце.

Разходите за транспорт по заявеното връщане са за сметка на клиента.

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката и при съставянето на протокол удостоверяващ това. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ календарни дни от датата на получаване на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за замяна на стоката с друга. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на куриерски фирми и други разходи, извън сумата по стойността, са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неоправомощено лице или от Вас.

При предявяване на рекламация, потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал (само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията (www.biozona-bg.com) не носи отговорност при евентуални проблеми, независещи от нас, за получаването на съобщението в законово установения срок).

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно касова бележка или фактура.

За да задействате процедурата по връщане, моля, попълнете електронния ни формуляр за връщане: http://biozona-bg.com/form/2/reklamatsii.html 

Ако се затруднявате с попълването на електронния формуляр за връщане, можете да ни изпратите имейл с необходимата информация, посочена по-горе на bioprodavalnik@gmail.com.

Приложено с връщането на физическите продукти към онлайн магазин biozona-bg.com трябва да има и хартиен носител на формуляра/ имейла.

Възстановяването на сумата се осъществява само и единствено по банков път, след преглед на пратката от наша страна и при спазване на условията за връщане на стоката.

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и повелителни разпоредби на относимото законодателство, с предимство се прилагат нормите на закона на Република България, като страните запазват отношенията си – доколкото това е съвместимо с техните интереси и намерениая.

Чл. 34. В случай на спор, който не се отнася до защита на потребителски права и който страните не могат да разрешат с разумни преговори помежду си, приемат същият да се отнесе за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско - промишлена палата (БТПП) в гр. София – съгласно Устава на Съда.